Home » Noticies / Noticias

Noticies / Noticias

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT SEGURETAT 24-04- 2018

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT SEGURETAT 24-04- 2018 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

  

  A Sant Fost a vint-i-quatre d'abril de 2018

La presentació de l'estat actual de les mesures de seguretat per millorar el control en els accessos als nostres barris (compromeses en l'anterior reunió), és a càrrec del gerent del nostre Ajuntament junt l'Alcaldessa i Regidora d'Urbanisme, que ens ens detallen el funcionament previst per a aquestes mesures i que concretarem en els següents punts: 

- En primer lloc es destaca que pla de seguretat (càmeres intel·ligents i barreres) que s'ha adoptat, està fet a mesura per als nostres barris, per la qual cosa també es demana la comprensió dels veïns amb el seu funcionament que s'haurà d'anar ajustant en funció de les particularitats tècniques. 

- El pla consta d'unes càmeres intel·ligents que graven i identifiquen les matrícules dels vehicles que accedeixen als nostres barris, complementades amb un sistema de barreres que s'obriran sempre al pas de qualsevol tipus de vehicle, però que realitza una doble funció: una funció dissuasòria i una funció de minorar la marxa dels vehicles, per poder captar correctament les imatges en accedir a les nostres urbanitzacions. 

- També s'exposa per part del gerent, que aquestes càmeres intel·ligents, per respectar la privadesa de les persones, es programaran de forma que les matrícules dels vehicles que els veïns presentem al Ajuntament, no siguin gravades respectant aixíi el nostre dret a la privacitat. Davant aquest plantejament, un veí qüestiona la mesura en raonar que així, un lladre podria copiar alguna de les matrícules dels veïns del barri, per evitar ser gravat. Se li respon que s'estudiarà. 

- També s'exposa per part del representant de l'associació de veïns, que davant els robatoris perpetrats per lladres que accedeixen per la part boscosa dels nostres barris, seria oportú sumar a aquest pla de seguretat, un reforç en el patrullatge de policia i una especial vigilància als vehicles estacionats en els marges de la carretera, propers a les nostres urbanitzacions. Es pren nota d'això. 

- Prossegueix l'exposició informant que els accessos a controlar amb el sistema de barreres i camaras se situa en els accessos a les urbanitzacions de Mas Lllombart Sud i Nord i Mas Corts. La resta d'accessos secundaris, com el Passatge Corredor i altres, es cobriran amb un sistema de càmeres intel·ligents que gravaran tant vehicles com a persones. 

- El gerent finalment comenta que la implementació definitiva d'aquest sistema encara es posposarà un mes, a causa de dificultats tècniques i a l'atorgament de diferents permisos que han de tramitar-se en altres Administracions, en efectuar-se enregistraments de via pública.   

La reunió conclou amb diferents qüestions d'ordre menor relatives a les mesures explicades i garantint que s'enviés informació per escrit als veïns en breu.

 

LA JUNTA - AAVV LA SELVA DEL VALLES 

 

REUNIÓ INFORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ 4-02-2018 : INFRAESTRUCTURES - SEGURETAT

REUNIÓ INFORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ 4-02-2018 : INFRAESTRUCTURES - SEGURETAT - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES
El passat diumenge dia 4 de febrer, va tenir lloc una primera reunió informativa de la nostra Associació, focalitzada en les deficiències existents als nostres barris sobre les seves infraestructures i la seguretat. 

En aquesta reunió, els veïns hem compartit i comentat les informacions i les dades més destacades que disposem, vers aquests problemes comuns.

 

 

De tot això, us fem un petit resum a continuació, amb les informacions i conclusions més rellevants sobre cadascun dels punts tractats, i a més, abaix de aquest artícle us adjuntem un document que recull i amplia les informacions donades, les consideracions legals sobre les questions plantejades i les dades sobre els organismes que s’exposen en els temes tractats.
 
INFRAESTRUCTURES

1º- Tema Recepció TDT 

S'exposa per part de diversos veïns la problemàtica existent en la correcta recepció del senyal de TDT a diverses zones dels nostres barris.

Després de diverses intervencions en la qual es diferencien les diferents causes en la deficient recepció de senyal, des de la Junta de l’Associació s'assenyala la existencia d’un organisme “www.llega800.es” que està avalat pel ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i què opera en tot el territori nacional, amb la funció de resoldre gratuitament, les deficiències en la recepció de senyal de TDT, amb motiu del desplegament dels operadors mòbils llicenciataris de la banda de 800 MHZ. 

Es recomana a tots els veïns afectats a contactar amb aquest organisme (a través de la seva web www.llega800.es o a través del telèfon gratuït 900.833.999) per consultar sobre la seva possible incidència.

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu del organisme abans referit.

Tema d’oscil·lacions de la tensió del fluid elèctric  

Es manifesta per part dels veïns la problemàtica d'oscil·lacions a la tensió del fluid elèctric.

Des de la Junta, es parla que s'han rebut escasses queixes sobre aquesta qüestió en particular, no podent-se determinar una zona concreta o de cases afectades llindants, que manifesti que es tracta d'un problema comú, i per tant no es pot presentar una queixa col·lectiva, sent més oportú de moment no es pugui acreditar, utilitzar la via particular front la comercializadora o distribuidora elèctrica que els afectats tinguin contractada. 

Al respecte d’aquest tema, desde la Junta s’argumenta, de cara a les possibles accions legals que com a consumidors la Llei preveu, la importancia d’acreditar convenientment el defecte en el subministrament, la relació de causalitat i els danys produïts o soferts a casa.

D’altre banda, es posa en coneixement dels assistents que Endesa disposa d'una oficina específica per a la Defensa del Client. Aquesta oficina atén les queixes i reclamacions que es presentin a la companyia, sempre que prèviament s'hagi fet una reclamació al servei d'atenció al client de la mateixa Endesa i que hagin passat dos mesos sense rebre resposta o bé s'hagi rebut una resposta amb la qual no s'està d'acord. 

Cal fer una descripció detallada dels fets que han motivat la reclamació indicar quins són les peticions que es fan també cal adjuntar la documentació que acrediti la petició i tota la documentació que s'hagi pogut generar entre les partes.el terme de resposta de l'oficina de la defensa del client és de dos mesos i la companyia accepta com a vinculants les decisions d'aquesta oficina comprometent-se a complir-les en el terme de 30 dies si el consumidor accepta la resolució de forma expressa. Tota aquesta gestió es pot fer on-line. 

http://www.defensordelcliente.endesa.es

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu de l’oficina abans referida i diverses consideracions legals per la Defensa dels consumidors I usuaris. 

 

3º Tema Talls de Subministrament d’electricitat

Per part de diversos veïns es manifesta el malestar pels últims episodis d'interrupció del subministrament d'energia elèctrica esdevinguts en el nostre municipi. 

Diversos assistents fan palès el malestar relacionant-ho amb la falta de manteniment a la xarxa elèctrica de baixa tensió que alimenta en gran part els nostres barris..també es posa de manifest la bona disposició del Ajuntament, al posar a disposició dels afectats un certificat acreditatiu dels talls electrics soferts al nostre poble... d’altres veïns es queixen de la manca de suport per part de l’Ajuntament a l’hora de reclamar a Endesa...

A tenor d'això es comenten les últimes notícies sobre la publicitada inversió d'Endesa a l'esmentada xarxa de baixa tensió i en concret en el transformador localitzat a  “Can Sunyer” a (Martorelles). 

Des de la Junta s'informa als assistents, que aquesta intervenció d’Endesa a la xarxa de Martorelles, apenes té incidencia sobre el nostre municipi, donçs assorteix a una petita part de veïns del nostre poble... D’altre banda, es posa en coneixement públic que Endesa també té previst durant aquest primer trimestre del 2018, efectuar una altra actuació de manteniment localitzada en “Mas Sala Gros” a (Vallromanes). Totes aquestes actuacions estan previstes dins del marc d'inversió que Endesa planifica anualment, però encara que amb elles es pot millorar determinadas zones saturades, a els nostres barris es venen produint interrupcions del subministrament sense cap justificació técnica.

Davant l'exposat, es conclou la conveniència de recaptar la col·laboració del nostre Ajuntament a l'hora de coordinar les possibles accions i reclamacions a emprendre per obtenir un servei d'una qualitat acceptable i que pugui resoldre els talls injustificats en la distribució elèctrica als nostres barris. 

Finalment, també es comenta que a Catalunya existeix un òrgan competent per atendre les reclamacions en matèria d'energia “Secció d'atenció a les Persones Usuàries del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric”, òrgan depenent de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan tramita les queixes dels usuaris d’entre d’altres al respecte de les interrupcions del servei electric.

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu amb les dades de contacte dels òrgans abans referits i diverses consideracions legals per la Defensa dels consumidors i usuaris. 

 

 

SEGURETAT

Respecte del tema de seguretat, sorgeixen nombroses qüestions relacionades en aquest àmbit : les cases ocupades, la seguretat als barris, els actes incivics, la manca de coneixement i publicitat del pla d'emergències davant fenòmens naturals i incendis...

D’altre banda es comenta el compromís del Ajuntament amb l’implementació de les mesures de seguretat, que tindran lloc entre el proper més de Març I l’Avril d’aquest 2018. Des de la Junta es destaca la conveniència d'instar al nostre ajuntament al fet que promogui la instauració d'una Taula permanent per a la Seguretat i Civisme, en la qual els veïns formem part i que servís per tractar aquests assumptes tan sensibles, podent coordinar-se d'aquesta forma una ràpida resposta que contemplés tots els punts de vista. S'informa que tal i com es va acordar a la nostra pasada Assemblea, la nostra Associació, traslladarà pròximament aquesta petició al Ajuntament. 

La reunió finalitza acordant-se amb diversos assistents, la seva col·laboració en els grups de treball que sobre aquests punts, presentaran propostes al nostre Ajuntament i alhora agraïnt als assistents, la seva desinteresada participació.

 

Gràcies a tots i totes. 

LA JUNTA - AA.VV LA SELVA DEL VALLES

 

 

 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

 

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

METEO WEB CAM DEL CEL

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

EL TEMPS A SANT FOST