Home » Noticies / Noticias

Noticies / Noticias

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT 18-12- 2017

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT 18-12- 2017 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA AJUNTAMENT : ACTUACIONES DE MEJORA

Antes de nada, hay que decir que para todos aquellos que no pudieron asistir, que la reunión se desarrolló en un clima de esperanza para los vecinos, que durante tanto tiempo hemos estado reclamando soluciones para los numerosos problemas que nos afectan y la respuesta del Ajuntament con ésta Presentación Pública, debemos considerarla muy positiva, pero sin lanzar las campanas al vuelo, y os aseguramos que desde la Asociación, continuaremos expectantes a que se cumplan los compromisos que nos han hecho.

La reunión trató en primer lugar, sobre la proyección de las tan anunciadas medidas de Seguridad a implementar en los barrios de Mas Llombart Norte y Sur y en Mas Corts. Expuso el arquitecto municipal, señor Rubio, que está previsto instalar en los tres accesos principales a los barrios, un sistema de Cámaras con lectura de matrículas, conectado al Ajuntament y con acceso a Policía Local y a Mossos de Esquadra, sistema combinado con unas barreras de acceso, que tendrá un efecto disuasorio en nuestros barrios. Respecto a los dos puntos de acceso de servicio (passatge Corredor y C/ Matançes) se instalarán dos cámaras con lectura de matrícula únicamente. El Ajuntament ha fechado la ejecución de este proyecto entre el próximo mes de MARZO y ABRIL de 2018

Los vecinos argumentamos entre otras cuestiones, la conveniencia de añadir alguna medida más como el incremento de patrullaje, a lo que desde el Ajuntament se nos respondió que se estudiara incrementar la plantilla de policía local próximamente.

A continuación se argumentó que el municipio, después de unos ejercicios complicados en el que se arrastraba un endeudamiento excesivo, se ha conseguido un cierto equilibrio de tesorería que permite plantearse la ejecución de diversas mejoras. Así se plantearon diversas actuaciones:

a/ Dignificación de nuestros barrios, comprendiendo la instalación de paneles informativos en los accesos a nuestras urbanizaciones, la renovación de las marquesinas de parada de los autobuses, el aseguramiento de taludes para evitar desprendimientos, la renovación y sustitución de contenedores, y el mantenimiento de calzada y aceras.

También se habló de la posibilidad de realizar alguna actuación de restauración en Font Better y se ofreció a los vecinos un proceso participativo, del que se expondrán las bases próximamente, para dar un uso al parque Norte de Más Llombart.

b/ En cuanto a viabilidad, se expuso el estudio que ha realizado el Ajuntament en colaboración con nuestra Asociación, y que ha concluido con un dossier de actuaciones que subsanará numerosas deficiencias, observadas sobre todo en Mas Llombart,  y en relación a señalización vertical y horizontal, junto a medidas de reducción de velocidad y mejora de iluminación en determinadas vías públicas.

Por último se dio un turno abierto de preguntas y en éste los vecinos expusimos numerosas problemáticas en torno a deficiencias de determinadas infraestructuras de nuestros barrios, destacando las anomalías en las oscilaciones en la tensión eléctrica de determinadas zonas y la falta de señal de TDT.

Respecto al tema de la falta de señal de TDT, el técnico municipal explicó que se han acreditado que las nuevas instalaciones de antenas 4g y de nuevos repetidores, alteran frecuentemente el mapa de alcance de señal, por lo que se precisa la instalación de filtros y reorientación de antenas.

También salió a la luz el tema del descolgamiento del cableado de fibra de telefonía, que presenta una peligrosidad para el tráfico rodado en las calles donde el cableado cruza de acera. El Ajuntament tomó nota e insta a los vecinos a trasladar aviso y fotografías cuando se observen estas anomalías para poder actuar.

Y para concluir la reunión, nos emplazamos al año próximo, aprovechando la ocasión  para  desearnos unas felices fiestas y un mejor 2018.

 

      REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT: ACTUACIONS DE MILLORA

 

Abans de res, cal dir que per a tots aquells que no van poder assistir, la reunió es va desenvolupar en un clima d'esperança per als veïns, que durant tant temps hem estat reclamant solucions per als nombrosos problemes que ens afecten i la resposta del Ajuntament amb aquesta Presentació Pública, la considerem molt positiva, però sense voler llançar les campanes al vol, us assegurem que des de l'Associació continuarem expectants al fet que es compleixin els compromisos que s’ens han fet.

 

La reunió va tractar en primer lloc, sobre la projecció de les tan anunciades mesures de seguretat a implementar als barris de Mas *Llombart Nord, Mes *Llombart Sud i Mas Corts. Va exposar l'arquitecte municipal, senyor Rubio, que està previst instal·lar en els tres accessos principals als barris, un sistema de Càmeres amb lectura de matrícules connectat al Ajuntament i amb accés a Policia Local i a Mossos d’ Esquadra, sistema combinat amb unes barreres d'accés, que tindrà un efecte dissuasori als nostres barris. Respecte als dos punts d'accés de servei (*passatge Corredor i C/*Matançes) s'instal·laran dos càmares amb lectura de matrícula únicament. L’Ajuntament ha fixat la execució d’aquest projecte en el mesos de MARÇ i ABRIL de 2018.  

Els veïns argumentem entre altres qüestions, la conveniència d'afegir alguna mesura més com l'increment de patrullatge, al que des de l’Ajuntament se'ns va respondre que s'estudirà incrementar la plantilla de policia local pròximament.

A continuación l’alcaldessa, va raonar que el municipi, després d'uns exercicis complicats en el qual s'arrossegava un endeutament excessiu, s'ha aconseguit un cert equilibri de tresoreria que permet plantejar-se l'execució de diverses actuacions de millora. Així es van plantejar diverses actuacions:

a/ Dignificació dels nostres barris, comprenent la instal·lació de panells informatius en els accessos a les nostres urbanitzacions, la renovació de les marquesines de parada dels autobusos, l'assegurament de talusos per evitar despreniments, la renovació i substitució de contenidors, i el manteniment de calçada i voreres.

També es va parlar de la possibilitat de realitzar alguna actuació de restauració en Font Better i es va oferir als veïns un procés participatiu, del que s'exposaran les bases pròximament, per tal de donar un ús al parc Nord de Més Llombart.

b/ En quant a viabilitat, es va exposar l'estudi que ha realitzat l’Ajuntament en col·laboració amb la nostra Associació, i que s’ha conclòs amb un dossier d'actuacions que esmenarà nombroses deficiències, observades sobretot en Mas Llombart,  i en relació a senyalització vertical i horitzontal, al costat de mesures de reducció de velocitat i millora d'il·luminació en determinades vies públiques.

Finalment es va donar un torn obert de preguntes i en aquest els veïns vam exposar nombroses problemàtiques entorn de deficiències de determinades infraestructures dels nostres barris, destacant les anomalies en les oscil·lacions en la tensió elèctrica de determinades zones i la falta de senyal de TDT.

Entorn del tema de la falta de senyal de TDT, el tècnic municipal va explicar que s'han acreditat que les noves instal·lacions d'antenes 4g i de nous repetidors alteren freqüentment el mapa d'abast de senyal, per la qual cosa es precisa la instal·lació de filtres i reorientació d'antenes.

També va sortir a la llum el tema del despenjament del cablejat de fibra de telèfon, que presenta perillositat per al tràfic rodat als carrers on el cablejat creua de vorera. L’Ajuntament va prendre nota i insta als veïns a traslladar avís i fotografies quan s'observin aquestes anomalies per poder actuar.

I per concloure la reunió, ens vam emplaçar a l'any proper, aprofitant per  desitjar-nos unes bones festes i un millor 2018. 

 

 

 

 

FORMACIÓ 2018

FORMACIÓ 2018 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

L’Ajuntament inicia un programa de Treball i Formació d’ocupació, per l’any 2018

L’Ajuntament s’ha adherit al programa de Treball i formació orientats a donar feina a aturats de llarga durada i amb situacions especials.

Les tasques que cobriran en el nostre municipi seran de neteja de via pública, parcs, jardins i equipaments municipals.

Els requisits per poder-hi accedir, com a primera condició indefugible, és estar apuntades al SOC i es tenen en compte 3 línies:

La línia A és d’una durada de 12 mesos i està orientada a persones a partir de 45 anys aturats com a mínim 12 mesos dels últims 18.

La línia B és d’una durada de 6 mesos per a persones que cobrin el RMI –renda mínima.

La línia C és d’una durada de 12 mesos, i va dirigit a l’ocupació de dones amb el requisit d’haver estat en l’atur un mínim de dos anys en els darrers tres anys.

A més de treballar, també se’ls farà formació per tal d’ajudar-los a trobar altres feines en un futur.

Aquest programa serà gestionat pel Consell Comarcal per l’any 2018 i està subvencionat per organismes estatals, europeus i locals

 

 

 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

 - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA - AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

En Sant Fost de Campcentelles a 14 de diciembre 2017

 A todos los vecinos y asociados/as

En cumplimiento de las normas de Régimen Interior de nuestra Asociación, os informamos que la presidencia de la AAVV LA SELVA. DEL VALLÈS, es asumida temporalmente por Jaume Borrás, (Secretario de la Junta) ante la renuncia del presidente al cargo el pasado día 2.

Desde la Junta de la Asociación, agradecemos la colaboración que hasta la fecha nos brindó el expresidente, y asimismo queremos trasladaros, que seguimos adelante con todas las propuestas y proyectos acordados en nuestra última Asamblea, celebrada el pasado día 26 de Noviembre, con más energías si cabe para este 2018.

También queremos agradecer el interés mostrado por varios asociados en participar y  colaborar activamente en los grupos de trabajo que acordamos crear en torno a la Seguridad y Civismo, Urbanismo e Infraestructuras de las urbanizaciones, y de los que todos los vecinos somos partícipes.

Por último, somos conscientes que muchos de nuestros vecinos/as no podrán asistir por motivos laborales, a la reunión que este lunes 18, celebrará la Alcaldesa en Mas Llombart para informarnos de las novedades en las medidas de Seguridad por tanto tiempo reclamadas por nuestra Asociación y por lo que nos hemos comprometido desde la Junta a asistir y realizar un pequeño resumen objetivo de la misma, publicándolo a través de la web (www.laselvadelvalles.com), y canales de comunicación, para así todos estar informados lo antes posible.

Sólo apoyándonos, seremos fuertes.

Gracias

                                                                                                  LA JUNTA

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

METEO WEB CAM

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

EL TEMPS A SANT FOST